Algemene voorwaarden

 1. Algemeen en toepassingsgebied 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke reservatie, elke overeenkomst en elke levering van goederen en/of diensten tussen Kinesitherapie Van Dijck ML en de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. 1.2. Kinesitherapie Van Dijck ML heeft haar maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Stenenstraat 99b en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0540.931.980

1.3. De klant erkent dat de toepassing van eventuele eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Iedere door de klant gestelde voorwaarde of beding dat strijdig is met deze algemene voorwaarden is slechts geldig wanneer deze door Kinesitherapie Van Dijck ML vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de bestelling die er het voorwerp van uitmaakt. 

1.4. De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet. 

 1. Reservaties, annulering en afspraak 

2.1. Reservaties voor een afspraak kunnen ter plekke, telefonisch, per mail of via het online reserveringssysteem worden gemaakt. 

2.2. Kinesitherapie Van Dijck is pas gehouden tot uitvoering van de opdracht van de klant na uitdrukkelijke aanvaarding van deze opdracht door Kinesitherapie Van Dijck ML. Een offerte of aanbieding vervalt bovendien, indien het product/de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, niet langer beschikbaar is. In geval van ziekte van de therapeut, onvoorziene omstandigheden, dubbele boekingen, overmacht,… kan Kinesitherapie Van Dijck ML ten allen tijde zonder enig gevolg de reservatie annuleren. 

Kinesitherapie Van Dijck behoudt zich het recht voor om per uitzonderlijke titel (bij bv. dubbele reservaties, familiale omstandigheden, ziekte, overmacht, etc.) de afspraken telefonisch, per mail of via het online reserveringssysteem minstens 24 uur (behoudens in geval van overmacht) te annuleren. Kinesitherapie VAn Dijck ML verbindt zich ertoe om in dat geval voorafgaand na te gaan of een andere dienstverlener kan worden ingeschakeld, dan wel of er een alternatieve datum kan worden ingepland. Gelet op de vertrouwensband tussen de zorgverlener en de klant zal dit laatste enkel gebeuren met toestemming van de klant. 

2.3. De klant is gehouden tot de betreffende reservatie na uitdrukkelijke aanvaarding door Kinesitherapie Van Dijck ML bij wijze van inschrijving in het systeem ter plekke of bij uitdrukkelijke (elektronische) aanvaarding door Kinesitherapie VAn Dijck ML in navolging van de telefonische reservering, reservering per mail of via het online reserveringssysteem. Een annulering van een reservatie door de klant moet steeds ter plekke, telefonisch, per mail of via het online reserveringssysteem minstens 24 uur voorafgaand aan de afspraak gebeuren en is slecht geldig mits aanvaarding door Kinesitherapie Van Dijck ML.

 2.4. In geval van niet-nakoming of niet-tijdige annulering van de reservatie door de klant, behoudt Kinesitherapie VAn Dijck zich het recht voor om alsnog de betaling van een volledig consult bedrag en eventuele kosten te vorderen conform art. 4.3. In het geval de klant laattijdig op de afspraak aanwezig is, behoudt Kinesitherapie Van Dijck ML zich bovendien het recht voor om de lopende afspraak te annuleren, dan wel de kosten van de wachttijd bovenop het honorarium aan te rekenen.

 1. Tarief 

3.1. De therapeuten die diensten leveren via Kinesitherapie Van Dijck zijn niet-geconventioneerde zorgverleners. Voor de gevolgen inzake de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering wordt voor een actuele stand van zaken steeds verwezen naar de voorwaarden van het ziekenfonds waarbij de klant is aangesloten. 

3.2. Per 1 januari 2022 worden de tarieven aangerekend, die gecommuniceerd worden in de praktijk zelf. Die tarieven zijn diegene die gelden op het moment van de behandelingen. 

De tijdsduur van de behandeling varieert tussen minimum 30 min en 90 min, afhankelijk van uw afspraak keuze.

3.3. Eenmalig wordt er vanaf 1 januari 2022 een dossierkost aangerekend van 9 EUR voor “courante aandoeningen” (18x) en 30,65 EUR per periode (of per jaar naargelang het geval) voor “zware aandoeningen”. Wat betreft de “zware aandoeningen” wordt verwezen naar de zogenaamde “E/F-lijst”. Bij o.a. het RIZIV en uw ziekenfonds kan worden geïnformeerd welke aandoeningen op deze lijst vermeld staan.

 1. Betaling 

4.1. Het honorarium voor het leveren van voormelde diensten en/of goederen dient te worden bepaald per therapievorm en per schijf van 30 minuten.

Eventuele wijzigingen t.o.v. de reservatie qua leveringen van diensten en/of goederen zullen eveneens verschuldigd zijn op basis van de daadwerkelijk geleverde prestaties door Kinesitherapie Van Dijck ML . Kinesitherapie Van Dijck ML zal voorafgaandelijk te verwachten wijzigingen t.o.v. de reservatie door de klant steeds zo spoedig als mogelijk communiceren aan de klant. 

4.2. Bij aanvang van elk consult wordt uitgegaan van een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de te leveren goederen en/of diensten en de toepasselijke tarieven. Behoudens enige afwijkende schriftelijke overeenkomst met Kinesitherapie Van Dijck zijn de honoraria steeds verschuldigd na elk consult.

4.3. Kinesitherapie Van Dijck behoudt zich het recht voor om administratieve kosten ingevolge aanmaningen, kosten ingevolge invordering etc. te verhalen op de klant bij laattijdige betaling, niet betaling, niet-nakoming of niet-tijdige annulering van de reservatie. Bij iedere vertraging of uitblijven van betaling van de verschuldigde honoraria (incl. administratieve kosten) en dossierkosten zullen deze van rechtswege en zonder aanmaning forfaitair en ondeelbaar worden verhoogd met een schadevergoeding van 10 % en met verwijlinteresten t.b.v. van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Hetzelfde geldt wanneer toegestane betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Toegestane kortingen en/of aanbiedingen in elke vorm vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

4.4. Na het uitblijven van betaling worden alle lopende behandelingen en/of leveringen in principe geschorst en/of geannuleerd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de klant hieromtrent enige schadevergoeding kan eisen. Ingeval de klant verschillende opeisbare schulden heeft, heeft Kinesitherapie Van Dijck ML het recht om in afwijking van artikel 1253 oud BW betalingen aan te rekenen op een schuld van haar keuze. 

4.5. Kinesitherapie Van Dijck ML behoudt zich steeds het recht voor om van haar klanten eventuele betaling waarborgen te eisen.

 1. Door de klant te verstrekken informatie & verplichtingen 

5.1. Kinesitherapie Van Dijck verleent zijn diensten en levert producten binnen de perken van de door de klant verstrekte inlichtingen, informatie en documentatie. De klant draagt er zorg voor dat alle documenten en informatie, waarvan Kinesitherapie Van Dijck ML aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn opdracht, tijdig aan Kinesitherapie Van Dijck ML worden verstrekt. De klant garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan Kinesitherapie Van Dijck ML verstrekt. Kinesitherapie Van Dijck ML is niet verplicht om controle uit te oefenen over de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de informatie die de klant hem verstrekt. 

5.2. Kinesitherapie Van Dijck ML behoudt zich het recht voor om de levering van goederen en/of diensten op te schorten zolang het gevraagde haar niet wordt meegedeeld, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. 

 1. Levering van de diensten en/of goederen 

6.1. De datum van de levering van de diensten en/of producten wordt bepaald in de reservatie. Deze reservatie kan slechts uitwerking vinden vanaf de aanvaarding door Kinesitherapie Van  Dijck ML. 

6.2. Wijzigingen in de bestelling door de klant doen de vooropgestelde reservatie niet automatisch vervallen. Kinesitherapie Van Dijck dient evenwel na te gaan of de planning dienaangaande nog kan doorgaan en dient met deze gevraagde wijzigingen uitdrukkelijk in te stemmen. 

6.3. Kinesitherapie Van Dijck kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen dewelke te wijten zijn aan het in gebreke blijven van leveranciers van Kinesitherapie Van Dijck, de klant of enige andere derde. 

 1. Eigendomsvoorbehoud en staking van diensten 

7.1. Kinesitherapie Van Dijck ML behoudt zich de exclusieve eigendom van alle door hem geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, intresten en kosten, integraal betaald zijn. 

7.2. Onze website, logo’s, teksten,tools, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Tenzij voor individueel en persoonlijk gebruik kan de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

7.3. Kinesitherapie Van Dijck  behoudt zich het recht voor om de levering van diensten op te schorten zolang het gevraagde haar niet wordt meegedeeld, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. 

 1. Klachten 

8.1. Bij ondervinding van enig ongemak, klachten, etc. na behandeling door Kinesitherapie Van Dijck ML brengt de klant de zorgverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte. De klant dient in dat kader onverwijld schadebeperkend te handelen. In de mate van het mogelijke zal Kinesitherapie Van Dijck meteen overgaan tot advisering, dan wel behandeling na kennisname. 

8.2. Klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten op straffe van verval en van enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering of terugbetaling, uiterlijk binnen de 15 werkdagen na ontdekking per mail of per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze worden gemeld aan Kinesitherapie Van Dijck ML. 

8.3. In ieder geval schorten klachten de betalingsverplichtingen van de klant niet op. De klant is bovendien gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 1. Aansprakelijkheid 

9.1. De aansprakelijkheid van Kinesitherapie Van Dijck ML is beperkt tot het vergoeden van voorzienbare, directe en enige schade van de klant in geval van grove of opzettelijke fout, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. Iedere door Kinesitherapie Van Dijck ML verschuldigde schadevergoeding, uitgezonderd deze voor opzettelijke fout, zal beperkt zijn tot de polis van de desbetreffende zorgverlener. De inhoud van deze polis zal op eerste verzoek worden meegedeeld. 

9.2. Kinesitherapie Van Dijck kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan uit de tekortkoming van de klant aan haar informatieverplichting. Kinesitherapie Van Dijck ML kan bovendien geenszins instaan voor schade die het gevolg zou zijn van onderliggende aandoeningen waarvan Kinesitherapie Van Dijck ML en/of de klant bij de behandeling vooralsnog geen kennis had, noch diende te hebben. 

9.3. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid werd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven. De aansprakelijkheid met betrekking tot diensten of goederen geleverd is dan ook beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de betrokken beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 1. Overmacht 

10.1. In geval van overmacht is Kinesitherapie Van Dijck mL bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van al aan hem betaalde bedragen. 

10.2. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Kinesitherapie Van Dijck ML en die de uitvoering van diens verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, import- en exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, epidemie of pandemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten. 

10.3. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. 

 1. Gegevensbescherming 

11.1. Kinesitherapie Van Dijck ML verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten. Voor een gedetailleerde omschrijving van de wijze van de verwerking en de verwerking doeleinden, wordt verwezen naar het privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op de website. 

 1. Geschillen 

12.1. Iedere overeenkomst tussen Kinesitherapie Van Dijck ML en de klant wordt geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van Kinesitherapie Van Dijck, gelegen te België, 9255 Buggenhout, Stenenstraat 99 b.. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Kinesitherapie Van Dijck ML en de klant is steeds het Belgisch recht van toepassing.